F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

LAJOSMIZSE BETELEPÜLÉSÉRÖL 4.

 

LAJOSMIZSE KIALAKULÁSA A HELYI HAGYOMÁNY ALAPJÁN 3.

 

"Mikor gazdája lett minden földnek, utána hozzáfogtak építeni a falut. Elöször is a gazdag parasztok, asztán a zsidók telepedtek lé.
Ottan, ahun a rendörség van, az vót a Pesti Jánosnak a háza. Ennek a Pesti Jánosnak mög a Vásártértü kintebb vót égy tanyája, mög birtoka, az építötte bent a faluba azt a házat. Ü vót a kösségi bíró, aszt az orosz begyüvetel után, mikó a kommunizmus vötte át a hatalmat, eezavarták, asztán betötték oda a rendörségöt. Hogy:
- Huszonnégy órán belü kitakarodni a házbú!
Azelött a rendörség ott vót a csendörség helyin, a Rákóczi utcán, ahun az óvoda van, abba a házba. A Józsa-kocsma mellett. Az vót a csendörlaktanya.
Általába hat csendör vót benne. Azt átadták óvodának, a Pesti-házba mög lött a rendörség. A Pestiék mög eekerütek Táborfalvára, vagy hova.
Amarrább vót a Tormási vagy milyen ház.
Asztán errébb vót a Súry, ahun a virágbolt van, ezek Nagykörösrü telepütek át, a két Súry. Akik vasbótot nyitottak. Az égyiknek ott vót a ház a buszmegálló mögött, a templommaa szembe. Utána vót a Bencsik, az nem tudom, hunnan kerüt ide.
Asztán vót a Popper zsidóé.

 

 

A Popper-bolt 1937-ben

 

 

Utánna vót az öreg Bartalyé, ahun most a Kollár Vendelék laknak, utánna vót szintén Bartaly-ház. A Bartaly Sándoréké, ahun a patika van.
Hogy a nagy postát ki építette, asztat nem tudom, de a Besenyi Pistáé vót, a pincés Besenyi Pistáé. Meg a Ricsováry-major is azé vót, valami 180 hold föddee, úgy kártyázta össze. Nagy kártya-spiller vót.
A nagy bót az a Ferenczi zsidóé vót, az gabonakereskedö vót. Még ha bemegyünk arra az udvarba, megvannak a raktáraknak a pillérei. 
Ahun a bank van, az Molnár zsidóé vót, az épület középen ee vót rekesztve. Az utca felé vót röfös bót – méteráru -, az udvarfelö égy nagy szabóüzlet. Úgyhogy ezek má akkó készítették vásárra a ruhákat.
Asztán ahogy van a sarokház, a Tasnádiéké, azokat nem tudom, hogy hunnat kerütek ide, csak olyan jómódú paraszt vót az az öreg Tasnádi, olyan pénztáros vót a kösségházán.
Utá
nna, ahun a mozi van, ott vót égy nagyon hosszú, nádtetös görbe épület, az is zsidóé vót, de asztán a zsidó eladta, a lajosmizsei kösség vette meg, késöbb a hangyaszövetkezeté vót, meg az a sarok is az lett, aki a Tasnádié vót.
Utánna vót égy pár kis ház, a Petöék, a Takó hentes, meg még nem tudom kiké.
A sarkon égy nagy ház, az a Cseke doktoré vót.
Utánna a másik sarok, ahun a játékbót vót, az égy csendörtiszté vót, nem jut eszembe a neve.
Utánna
vót a sarok, ahun a Hajdrikék vannak, ott a Mihókék laktak. A Mihókéké vót a kisebb épület, égy kis bót vót.
Azután a sarok az a Bernfeld zsidóé volt, annak ott a sarkon vót kocsmája, az udvarba meg pálinkafözöje.

Vele szembe még most is úgy nevezik, Lusztig bót, az meg vót a Lusztig zsidóé.
Vele szembe, ahun a Hajdrik épített égy emeletes házat, ott égy zsidó asszony vót, a Henc (Herz?) néni.
Ahun az orvosi rendelö van, ott is vót égy nagy ház, az is zsidóé vót, a Schvarcz Ferkóé. Égy borzasztó kövér ember vót. Mikó vitték el üket Lajosmizsérü, má itt a vonatba megfulladt, a vagonyba, csütörtökön délelött.
Asztán utána vót a másik Súrynak a háza, ez a két Súry testvér vót, körösiek vótak.

 

 


Súry Lajos boltja 1920 körül

 

 

Utánna vót ott égy üres sarok, azt a Tóth Miklósnak a borbélynak a testvérje vette meg, oszt oda épített égy kis mulatóhelyet, az utcára vót ott égy vendéglö, az udvarra meg vót égy kerthelyiség. Kis csárda épület vót, a Bugaci csárda, még gólya is vót rajta, minden. Az inteligencia oda járt mulatni.
Asztán megin a sarok, ahun most az emeletes házak vannak, ez Buttinger ház vót. Nekik vót a legnagyobb bótjuk. Nem vótak zsidók. A Bartaly Sanyi patikárusnak a nagynénje vót. Az vót ott a fönök, a Böske néni.

 

 


Buttinger-ház 1903-ban

 

 

Asztán utána vót a piactér. Na most, Szegedélytöl Pestig ilyen szép, csinos piactér nem vót, mint a lajosmizsei. A Gulyás Lajos bácsi vót a föjegyzö, teleütette sorba platánfákkaa, még most is megvan égy része, asztán kiköveztette a fák közit, nagy piacja vót Lajosmizsének, meg híres! Asztán késöbb kicsinek nyilvánították, oszt kivitték a kisállomás helyire.
Amikó felépütek ezek a nagy házak, a szegényebbek kisebbeket építettek, a Kossuth utcán, asztán késöbb a Bajcsy-Zsilinszky utca, má késöbb, az I. világháború után épüt ki."

 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.