F Ö O L D A L

B E M U T A T K O Z Á S

C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K A D A T T Á R A K G O N D O L A T O K K A P C S O L A T

 

AZ 1799-ES KUNSZENTMIKLÓSI "KUN LISZTA" ÉS CSALÁDNEVEI 1.

Székely György emlékének

 

A ma már kicsit egzotikusan ható "Kun Liszta" cím, egy 1798/99-ben készült verses településtörténet, melyet Kunszentmiklósról írtak, és az ottani "kun" tudat, lokálpatriotizmus és családtörténet egyik alapdokumentuma. A Liszta szó jelentése lista, felsorolás, számbavétel. A vers szerzöje Bolyó János, kunszentmiklósi nótárius (jegyzö).
Az írás rímes sorokban szedi össze Kunszentmiklós történelmi eseményeit, s közte ötvenvalahány családnevet is megörökít.
Ezek a családnevek a köztudatban úgy élnek, mint ösi "kun" famíliák nevei, noha a vers írója elsimeri, hogy a török elött itt élt családok nevei nem ismertek (mert a pusztítást vagy nem élték túl, vagy ha túlélték, nevükröl írás nem maradt fenn, ugyanis a város iratait tároló egri káptalan, Eger ostromakor leégett).
Mindezek ellenére, az írás megszületésének nyilvánvaló célja, hogy az 1745-ös redempció (az ösi jogok megváltása, visszaszerzése) után gazdaságilag már emelkedö Kunszentmiklós, ideológiai megerösítést és védelmet is kapjon. Annyira, hogy a Liszta írója - nyilván nem csupán saját véleményét közölve -, a régi kun családokat nem ismerhetvén, új "kunokat" kreált. 
Akkoriban, a XVIII. század végén, pedig azokat tekintették igazi "kunnak", akik a török elleni illetve a császár oldalán vívott csatákban harcoltak, továbbá, amely családok anyagi áldozattal járultak hozzá a redempció megvalósulásához.
Céját úgy igyekszik elérni a szerzö, hogy a megváltásban résztvevök felmenöinek dicsöségét sorlja, vagyis listázza. Mindebböl a végére az kerekedik ki, hogy nem az a "kun", aki esetleg annak született volna, mert az 1798/99-ben már bizonytalan is volt, hanem az, aki harcolt Szenmiklósért,a hazáért és redimált. Úgy érti, hogy származástól függetlenül; kunnak lenni ugyanis nem vérszerintiség, sokkal inkább mentalitás, küzdelem-vállalás és öntudat - vagyis DÖNTÉS! - kérdése. De mint látjuk, mégsem "csak" ennyi...
Ugyanis az ítélkezés sem marad el az írás végén: aki úgy él Kunszentmiklóson, hogy ösei nem voltak hös katonák és nem is vettek részt a redempcióban, azoknak menniük kell(ene), mert nincs helyük a településen. Azokat a REFORMÁTUS "kun" közösség kiveti magából.
Az 1700-as évek végefelé, nagyobb számban megjelenö "gyüttmentek", innenonnani bevándorlók, akik ráadásul pápisták, vagyis KATOLIKUSOK, sok esetben nem is magyarok, és föleg nem kunok, hanem tótok, németek voltak - ök azok, akiknek menniük kell(ene)...
Ha mindezt összefoglaljuk, akkor a "Kun Liszta" nem egy egyszerü város- és családtörténeti munka. Akkor lenne "csak"  az, ha a végén nem minösítené értékesebbnek vagy értéktelenebbnek a város polgárait anyagi, származási vagy vallási szempontok szerint. Így a mü sokkal inkább, egy helyi érdekeket védö, öntudatot erösítö és a régebbi, "kun" többséget felsöbbrendünek kikiáltó dekrétum.
Ez azonban sértö azokra nézve, akik egyszerüen még nem is lehettek a településen 1745-ben, vagy korábban, viszont a többségi-elsöbbségi REFORMÁTUS "kunok"' szemszögéböl érthetö és szükségszerü a szándék, amivel gazdasági, ideológiai privilégiumaikat, érdekeiket így is védeni szándékozták.
Minden kettösségétöl függetlenül, a Kun Liszta mégis egy fontos és megkerülhetetlen dokumentum, mert ilyen jellegü munka az országban sem sok maradt fent egy-egy településröl, de a Kiskunság helytörténeti forrásszükösségében, különösen értékes.

Elsö bejegyzésünkben közreadjuk a "Liszta" szövegét, és - ahol tudtunk - rövidebb megjegyzéseket füztünk hozzá, a jobb érthetöség kedvéért (a szöveg helyenként nehezen érthetö, nyakatekert fogalmazású, hogy a szavak a sorokba férjenek, a rímek a végén kijöjjenek; erre jön még néhány mára teljesen eltünt szó, kifejezés, ezért nemminden rész értelmét sikerült megfejtenünk).
A második részben pedig a felsorolásban szereplö családokról ejtünk majd néhány szót.

A szöveget a jobb átláthatóság, értelmezhetöség kedvéért 10 soros szakaszokra bontottuk, és a sorokat megszámoztuk. Ilyen tagolás az eredeti müben nem szerepel.

A "kunnak" tartott családneveket NAGY BETÜVEL emeltük ki.
A zölddel szedett részekhez magyarázatokat füztünk.
 

 

"KUN LISZTA"

 

JEGYZETEK

1.

Tatár Kun Vezérül, Szent Miklós Püspökrül,

létezö kun vezér neve;a  település korai neve Tatárszentmiklós volt.

2.

Neveztetett hazád ez két rendüekröl,

nem az országot, hanem Kunszentmiklóst jelenti, végig a mü során

3.

Ekként hívattatott éltig Ferdinándnak,

vagyis kb. az 1526-os mohácsi vészig.

4.

Ki Tatárúl nevét bérmáltatá Kunnak.

Ferdinánd a "tatár" név helyett "kun" névre cserélte, így lett Kunszentmiklós

5.

Az Mohátsi hartznál idösb két Századdal,

a települést elöször az 1300-as évek második felében említik oklevélben.

6.

Melyre Lakossai menvénn készült haddal.

a szentmiklósiak is részt vettek a mohácsi csatában, de a

7.

Kik lehettek azok, hogy, mint neveztettek,

 

8.

Nevök fel jegyzése magokkal el vesztek.

a Mohácsnál hösi halált halt szentmiklósiak neve ismeretlen maradt

9.

Hazád ez hartz utánn hetven esztendeig

1595-ig, ekkor semmisült meg a település.

10.

Kár nélkül fenn állott eggy karo végéig

?

 

11.

Török ezer Öt Száz végénn el égette,

1595-ben

12.

Ekkor Tár Levelit mind el is vesztette.

 levéltárával együtt régi irtatai is elégtek.

13.

Kik voltak Lakosi már most bizontalann,

 

14.

Ez pedig bizonyos: nem maradt lakatlann.

a pusztulás ellenére a lakosok egy része megmenekült és visszatért.

15.

Tsupánn tsak OSVÁTNAK maradott fen Neve,

valószínüleg csak a szájhagyományban maradt fent  ez a név, a rettenetes eset kapcsán.

16.

Farkas prédájára egy kis OSVÁT leve,

Osvát gyermeke lett az áldozat

17.

Szegénykét két farkas estendénn elkapták,

 

18.

Az Torta völgyében széjjel is szakgatták.

ismeretlen helynév, feltehetöen kisebb ér, vízfolyás melléke lehetett

19.

Hertzeg Maximilánn nyomban építgette,

Habsburg Miksa föherceg

20.

Gárdával munkállyát fegyverrel örzette.

a település császári védelem alá került

 

21.

Illy védelem alatt hazád fel is éppült,

 

22.

Ezzel Diplomállya kézre még se került.

a régi kun kiváltságait igazoló irat Eger ostromakor megsemmisült

23.

Hazánk Koronáját Ferdinándnak adta,

Ferdinánd császár híve lett a település, a  török ellenében

24.

Kitöl Diplomállyát ez hel meg is kapta.

Ferdinánd új okiratban erösíti meg Kunszentmiklós régi kun kiváltságait, 1631-ben

25.

Ferdinánd alatt már petsétje készenn volt,

 

26.

Melyre a ' Mestere tsoroszja formát rót.

csoroszja, vagyis ekevas; ez szerepelt az újjáalakult település címerén

27.

Lakossa ötven hat Familiákra telt,

 

28.

Máig is itt lakos, innen el nem széllett,

 

29.

Nevenként meg ládhadd ezenn Kun Lisztában,

 

30.

Ide alább meg irt verseknek sorábann,

 

 

31.

Az Hajdani MÁRNAK tiszteld maradvánnyát,

 

32.

Most is igazgatja hazádnak Kormányát,

Már András az 1700-as évek utolsó évtizedeiben kiskun kapitány és városi föbíró

33.

Belöl van Salamonn, Achilles kivülrül,

bölcs szellemü és katonás erejü

34.

Látás, tapasztalás nagy bizonság erröl.

 

35.

Ifjantan Belgrádnál Pálfi Bandájában

vagyis Belgrád 1717-es, töröktöl való visszavételénél

36.

Már az MÁR forgatott fegyvert az markában.

 

37.

Báró Ortzi alatt Péro Hadát törte,

1735-ös Szegedinác Péró-féle felkelés leveréséért harcolt,  császári oldalon

38.

Minden pardon nélkül tsuportossann ölte.

csoportosan, azaz nagy számban

39.

Meg tanúlt harconi még ifjú korábban,

 

40.

Mert többet járt hadbann, mint az oskolábann.

 

 

41.

Elsö Insurgens volt meg nyert szabadságért,

Már nevü volt a település elsö harcosa is, az ország felszabadításáért

42.

Most kezedenn lévö minden birtokodért,

 

43.

Századossá lévénn az kis Kún seregnek,

századosa, vagyis kapitánya

44.

Kikkel JÓSA, BARÁT, BALOTSA menének.

BALOTSA helyesen: DALOCSA

45.

Több illyen hajdani Kunok maradványi

 

46.

OSVÁT, JUHÁSZ, Mársnak Vitéz Unokái.

Mars hadisten  méltó utódai

47.

Érted tehát, már most el nem marad OSVÁT,

 

48.

Fegyvert fogni termett, nem tsak eke szarvát,

többre volt hivatott, mint a földet túrni

49.

Prágánál el söpré egy ágyú Golyóbis,

Prágai csatában halt meg

50.

Most már sok nem tudja, élt vagy holt soha is.

elfelejtett hös lettt

 

51.

Ily esetet Kun szent tsak álomnak tartja,

valóságban elképzelhetetlennek

52.

Tartozott meg halni, ö is azt állitja.

 

53.

Ágyúk Kartáttsától nem sokat rettegett,

lövedékétöl

54.

Testvér Testvéjével Katonává is lett:

testvérével (?)

55.

BOLYÓ, BERNÁT, BALOG, TÓT, TOT, BERTA, BASKI,

 

56.

JOBORÚ, és ILLÉS, SZABÓ, PAP, VAS, BAKI.

 

57.

Nints hát mit tsudálni, minnyája oly Fajta,

 

58.

Kiknek öseikkel Török sem birhata.

 

59.

Bátor Templomának ki meszeléséért

bár, ámbátor, jóllehet

60.

Kalafát szenvedtek kettö az többiért,

kalodába zártak

 

61.

BOLYÓNAK talpára százat számlálának,

 

62.

BAKI talpára is szint annyit rovának.

ö is százat kapott

63.

BOLYÓBUL Mantuva már régenn temetget,

A BOLYÓK közül az 1617-es mantovai háborúban estek el

64.

Miolta Gyulai Hajdukat szedeget,

hajdúkat toboroz

65.

Gyulainak vala leg elsö Gyaloga,

 

66.

Kik közé párosan két BOLYÓ ballaga,

hajdúnak álltak

67.

Eggyiket Scorpio, Ágyú az másikat

középkori ostromgép

68.

El ölék, Mántova hánt rájjok hantokat.

az 1617-es mantovai háborúban esett el, a császár pártján hacolva, a franciák ellen

69.

Ily Métamorfosis meg történt BAKINN is,

változás, átalakulás a BAKIK között

70.

Rúdra, Tságatytyúra bé foghatod azt is.

készek a földmüves munkákra (cságattyú: láncból, karikából álló eszköz)

 

71.

Ki kötvénn az Kettöt, Kórust, és Katédrát,

de nem való a BAKIKNAK a papi és tanítói élet,

72.

Vérökhöz nem férö Quadrát.

mert nem arra születtek

73.

Telt, telik is minden Féle Hivatalra,

 

74.

Tel Majoros, más is Ásóra, Kapára,

hanem lesz belölük gazda, földmüves, napszámos

75.

Számosabban, ha kell, Mársnak Mezejére,

sokan katonáskodnak is a BAKIK

76.

Hol Kun Szabadságért omlott is ki vére.

a kunokért harcolva halt meg egyikük

77.

Sok BAKI mutathat Karjánn, Fejénn Plézurt,

itt: vágás, sebesülés

78.

Melyet Frantz, Bavúrús, Burgus Paganét szúrt,

francia, bajor, porosz szurony

79.

Sok el nem kerülte ellenség Fogságát,

foglyul is estek a BAKIK

80.

Szökéssel váltá meg nyomorult rabságát.

de kiváltották öket

 

81.

Említtetett fellyebb párossan egy pár TÓT,

a korábban felsorolt, két TÓT nevüre tér rá

82.

Sem egyik, sem másik koránt sem gyoltsos tót,

bár nem magyarok, nem közönséges emberek

83.

Belsö Háborúkor tisztséget viseltek,

 

84.

Jószágot pediglen tizzel sem tseréltek.

 

85.

Im légyen Tót neve, de magyar az szivek,

bár nem magyarok, hazafik

86.

Fent neveztettekkel Kirájokhoz Hivek,

a többi "kunhoz" hasonlóan királypártiak voltak ök is

87.

Tsuportossan ezek tsupa Márs fijai,

csapatban harcolva nagyon erösek voltak a fenti családok

88.

El hult öseinek ki nyílt virágai.

 

89.

Nagyonn igaz pedig, ebböl is ki tettzik,

 

90.

Katona Lisztában nevek sürünn látzik,

katonanévsorok bizonyítják hösiességüket

 

91.

Nem eshetett még oly Katona Verbung,

nem volt még olyan, hogy harcba kellett menni

92.

Eggynek vagy kettönek nem adatott lénung.

és nem szereztek érdemeket

93.

Számok egy Scadronra telne, ha élnének,

századnyi katona

94.

Vagy ha Újonnan fel elevenednének.

 

95.

Sok, ki ellenséggel néhányszor tsatázott,

 

96.

Burgus Muskátérost Kulinnál bé sózott,

osztrák oldalon, porosz muskétások ellen harcolt, Kolinnál, 1792-ben

97.

Sokszor volt Tsatákonn, most sem megy kelletlen,

a múltban és jelenben is szívesen harcol, ha kell

98.

Mivel vitézkedni igen telhetetlen.

vágyik a katonai dicsöségre

99.

Ugy van, tsak vedd sorbann, fennt irt Familiák,

 

100.

Ezekböl Katona több volt, mint Pap, Barát.

inkább hacoltak, mint tanultak

 

101.

ATZÉL, BUZMAT, KOVÁTS, MOTZÁR régi tör'sök,

BUZMAT helyesen DUZMAT / régóta ott lakó

102.

Örállók voltanak, mig éghete métsök,

amíg meg nem haltak

103.

Ezek Hazájjokat oly hiven szerették,

 

104.

Magok az Köznépnek adójját fizették,

vállalták a köznép terheit, és harcoltak is értük

105.

Érettek Fejeket kotzkára vetették,

 

106.

Adóért zaklató Tatárt agyonn verték.

 

107.

Titkonn két nagy agát Fektekbenn meg ölték,

álmukban(?)

108.

Mellyért Buda felé nagy vasba vitették.

ezért foglyul ejtették öket a törökök

109.

Bosszújját az Török rajtok nem álhatá,

nem ítélt el öket a török,

110.

Mert az Tsászár népe Budát már víttatá,

mert Buda ostromával volt elfoglalva

 

111.

Benne is rekeszté eskütt SZIKRA PÉTÖRT,

tömlöcbe záratta SZIKRA PÉTÖR városi tanácstagot/bírót

112.

Ki is szerentsére az Vár allyán ki tört.

megszökött

113.

Ha szegény is SZIKRA, BÍRÓ és HEVESI,

 

114.

Nem volt azért háznál mindég patka lesi,

gyáva, gyámoltalan

115.

SZIKRA az szikrájját HEVESI közéig

HEVESI fellépéséig?

116.

Bírta, azaz pedig a' Temetö Dombig,

értsd: HEVESI

117.

BÍRÓ aranyozta Eclésiád Tálát,

ö adta az egyháznak az értékes tálat

118.

Melyböl osztogatják urunk vatsorájját,

úrvacsorai eszköz lett

119.

BÍRÓ az kerteknek Nap-keleti sorát

a település keleti részén voltak birtokai

120.

Bírta, miglen néki Fel nem nyelték Torát,

amíg meg nem halt

 

121.

BODA, VARGA, SZÖKE, HORVÁT, VÉG, NAGY, MÁRKI

 

122.

Kenyeres Céresnek tanult Czimborái,

kenyeres céhnek

123.

Mikor Haza Fia, Kun fegyvert forgatott,

Kunszentmikósi

124.

Ezek úgy, mint mások, az számokra szántott,

a fent nevezettek a katonáknak termelt ennivalót

125.

Bátor eke szarva törhett Tenyerét,

bár, ámbátor, jóllehet

126.

Márs Tanítványinak meg szegte kenyerét,

etette, jól tartotta a város a katonáit

127.

Tálát adogatá, ' síros Derejéjét,

a finom falatokat sem sajnálta tölük

128.

Nem kémélte töle kövér petsenyéjjét.

 

129.

Ki tellik belöle nem tsak kaszás, kapás,

de nem csak erre voltak ök jók,

130.

Tellett sok, ki elött halommal dült Tsalmás.

hanem a törökkel is harcoltak, ha kellett

 

131.

Mikor efféle rajt üzöbenn vehette,

a törököt

132.

Plutó Országábann dögletten küldötte.

a túlvilágra küldte

133.

Más szükségre is telt Eugeniusnak,

Máshol is segítségére voltak Savoyai Jenönek

134.

Belgrád oltalmára sántzokat ástanak.

1717-ben

135.

El halván némellyek Familiájokbann,

elfelejtette öket a családi emlékezet

136.

Igy vannak neveik nálam az Lisztábann:

 

137.

RAJKÓ, SELYEM, KURUTZ, KIS ISTOK, SZENNAI,

ISTÓK, azaz István

138.

PÁL MIKLOS, PÁL BANDI, BORSOS, és BUDAI

 

139.

BOGÁTS, BEKES, TURBA, CSORDÁS, RÁTZ, RÁTZKEVI,

 

140.

SZABÓ, LÁTOS, HUNTI, ALMÁSI, KOMLOSDI.

 

 

141.

Kéttzer jöve elöl a' SZABÓ nevezet,

 

142.

Számlálhatnál SZABÓT akár még kilentzet,

 

143.

Nints több született Kun, tsupán tsak ez Kettö,

a kilenc falusi SZABÓ közül kettöt tartnaak "kunnak"

144.

Telt huszár belöle, lessz még tizen kettö.

 

145.

Huszárkodni szeret, hald meg, az Vastag RÁTZ,

hallgasd meg

146.

Tudom, el is hiszed, hazájja nem Verbátz,

szerb származása ellenére magyarnak tekinti

147.

Valoságos Kun Faj, ki mutatta ezzel,

 

148.

Fiai Triplássann szolgáltak fegyverrel.

háromszorosan

149.

Számláld hát ezekhez az elébbieket,

 

150.

Ugy nézd átaljábann, mint Kun Törs'ököket,

régi kunokat

 

151.

Ezek állották ki Hat, és Hét Századot,

vagyis az 1600 és 700-as éveket

152.

Mikor Árva hazánk Törökkel bajlódott,

 

153.

Ezek ásták Mersi Gyenyerális sátzát,

Claudius Mercy, Savoyai generálisa; ö szabadította fel Kszm-t 1685-ben

154.

Ezek oszlatták el Péronak Labántzát.

a labanc itt nem osztrákot, hanem a Habsburg ellen háborúzó szerbet jelent

155.

Tekints Lisztajjokbann, nevedet kerésd fel,

 

156.

Melyik Fajtájja vagy, bizonyítani kell.

 

157.

Neved ha fel leled, Kunnak Assentállunk,

kunnak ismerünk el

158.

Ez héjjával pedig egybenn ki mustrállunk,

 

159.

Fity, ha Apád tökit Bába másutt mosta,

fütty (vagy fityisz?), azaz megvetés, ha apád nem e tájon született

160.

Ki rúg, és el kerget e' szelelö rosta:

a "Liszta" megírásának egyik célja volt, hogy kiszelektálódjanak, akik nem kunok

 

161.

Kérgébenn sem szenved semminémü 'Sellért,

a "hitványabb"  lakosok között sem tür el osztályon aluli/vagyontalan származásút

162.

Valamint sok Madár Bagjot, és Denevért,

 

163.

Fity, ha Mersi sátzát sem ástad, sem vétted,

fütty, azaz megvetés, ha a Mercy generálissal közös harcrban sem vettél részt

164.

Triplássan nagyob Fitty, Pérót sem kergetted:

 

165.

Semmit sem érdemelsz, nem tsak paszaportot,

útlevelet, elbocsátó papírt,

166.

Ilyen Decretummal adhatunk obsitot.

ez lesz fizetséged

167.

Ha ezen Lisztábann neved be nem fére,

 

168.

Te is úgy, többen is el álhattok Fére.

aki nem hös, ösi kun, annak nincs helye a településen

169.

Vége a Mustrának, arra még sints vége,

 

170.

Kit mult századoknak nevel itten ege.

innentöl csak azokról esik szó, akik régi lakosok

 

171.

Ird le, meg tanulhadd, hogy hajdani Kun vagy,

ha öseid a Lisztában szerepelnek,

172.

Annak tartsad magadat, mig véred meg nem fagy.

amíg meg nem halsz

173.

Ne hajts semmit arra, szemét sokat ki szurt,

aki küzdött a faluért, azt ne akard elkergetni,

174.

Meg van mondva régenn: innen tsak serti furt,

de aki nem küzdött, az hitvány ember, csak annak kell elmennie (?)

175.

Meg van mondva régenn: innen tsak serti furt,

 A bejegyzés egyelöre eddig jutott. Ha valamit még ki tudunk egészíteni rajta, vagy pontosítani lehet, megtesszük.
Az esetleges tévedéskeért szíves elnézést kérünk, de nem vagyunk történészek, sem a kor avatott kutatói. Szerény eszközeinkkel szerettük volna megtenni az elsö lépést, hogy egyszer ennek az értékes münek méltó kritikai kiadása, elemzése születhessen. Végre...
 

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.