F Ö O L D A L   B E M U T A T K O Z Á S C S A L Á D K U T A T Á S B E J E G Y Z É S E K G O N D O L A T O K

K A P C S O L A T

 

BILICZKI IMRE, EGYKORI KISKUNMAJSA-KÍGYÓSPUSZTAI JUHÁSZ ESETE A KUN KINCSEKKEL

 

A kicsit terjedelmesre sikerült cím is csak részben sejteti, micsoda nevezetes eseménynek volt - még ha félig-meddig akaratlanul is - kulcsszereplöje, egy valaha élt kiskunmajsai ember, családunk egyik régi felmenöje.
Biliczki Imre egyszerü juhász volt. 1784-ben született Kisteleken, de a család eredetileg Miskéröl és Kecelröl származott, és nyilván a munkalehetöség miatt vándorolt Kistelek térségébe, majd a családja 1800-as évek elején Kiskunmajsára került, és Imre itt is alapított családot.
Palugyay Imre 1854-es munkájából, a "Jászkun kerületek s Külsö-Szolnok vármegye leírása" címü müvéböl ismeretes az az eset, amiért ez a bejegyzés megszületett. Idézzük a korabeli szöveget:

"1816-ik évben Biliczki Imre Majsai juhász, a közel, Majsához tartozó, Kigyós pusztán 5 darab régiséget, 1 arany csattot és 4 darab arany boglárt talált (hir szerint egy abrakos tarizsnyával arany boglárokat, mellyek hihetöleg kardkötökröl és csótárokról, vagy lószerszámokról hullottak le, ezeket nagy részben potom pénzen adogatta el, s kolompjait is ezekböl öntötte be, - és igy csak a fentebbiek találtattak nála) a magyar museumnak 1831-ik évben átadatván az arany csat 16, a 4 boglár 8 1/2 magyar arany nehézségüek; a mü XV-ik századbelinek mondatik, s Jerney János nyomozodásai szerint Kinizsinek a rabló csehekkeli csatájában elesett valamellyik elökelö vitéznek készletei lehettek."

Eddig a XIX. századi szöveg.

A történet savát-borsát, és egyben tragikomikumát is az adja, hogy Imre juhász, miután megtalálta a leleteket - melyek közül csak a fent nevezett 5 db került hatósági közbenjárásra(!), 15 évvel késöbb a Nemzeti Múzeumba -, egyrészüket elkótyavetyélte, más részükböl csengettyüt öntetett, hogy szebben szóljon a kis kolomp legeltetés közben.
A lelet egy csatajelenetet ábrázoló övcsatból és négy boglárból (fémveret) áll. Anyaga aranyozott ezüst, ezüst. A feltételezések szerint egy kun föúri sírból, kurgánból került véletlenül felszínre, mert a szél a dombról elfújta a homokot, így keltette fel a juhász érdeklödését a csillogó kincs. És, bár a leletnek csak egy része örzödött meg az utókornak, így is az egyik legbecsesebb magyarországi kun lelet.

És akkor vessünk egy pillantást erre a nevezetes övcsatra:


És a boglárok, ebben az esetben gombalakú fémveretek:

 

A fémveretek felirata, a szentek neveit kivéve, azonos:
 

S(ancte) BARTHOLOME ORA PRO ME (Szent Bertalan, imádkozz értem!)

S(ancte) IACOBE ORA PRO ME (Szent Jakab, imádkozz értem!)

S(ancte) STEPHANE ORA PROME (Szent István, imádkozz értem!)

S(ancta) MARGARETA ORA PRO ME (Szent Margit, imádkozz értem!)

 

 

Az írás bármilyen jellegü, további felhasználása csak írásbeli engedélyünkkel lehetséges.